Onze aanpak

Het Kenniscentrum Kraamzorg richt zich op zes beleidsterreinen:
1. Kwaliteit
Om de kwaliteit van kraamzorg zichtbaar te maken, heeft het Kenniscentrum een Kwaliteitsregister voor Kraamverzorgenden opgezet. Ruim 10.000 kraamverzorgenden hebben zich in het Kwaliteitsregister geregistreerd.

2. Scholing
Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, is inzicht nodig op het gebied van scholing. Dit inzicht verschaft het Kenniscentrum Kraamzorg d.m.v. de eisen die aan registratie en herregistratie worden gesteld, evenals aan de accreditatie van (opleidings)instellingen en door het opstellen van het Beroepscompetentieprofiel en de daaruit voortvloeiende herziening in 2017 van het Kwalificatiedossier.
Met het Visiedocument “Kraamzorg verzekerd van een goede toekomst” (Deen, 2015) over de rol en positionering van de kraamverzorgende in de geboortezorgketen heeft het Kenniscentrum Kraamzorg een duidelijk statement afgegeven voor wat betreft de ontwikkeling van het deskundigheidsniveau van de kraamverzorgenden in de komende jaren.

3. Inhoud, ontwikkeling en kennisoverdracht
Inhoudelijke onderwerpen rond kraamzorg zijn van groot belang voor de verdere professionalisering van de kraamverzorgende. Het Kenniscentrum Kraamzorg profileert zich hiermee en draagt er mede zorg voor dat inhoudelijke onderwerpen rond kraamzorg juist worden ontwikkeld en geborgd. Dit straalt af op de professionaliteit van de kraamverzorgenden. Centraal staat hierin dat de kraamverzorgenden mede verantwoordelijk zijn voor deze inhoudsontwikkeling. De ontwikkeling van de landelijke monodisciplinaire protocollen voor de kraamzorg zijn hier een voorbeeld van. Deze zijn medio 2017 ook te vinden in de APP van het Kenniscentrum Kraamzorg.

4. Ketensamenwerking
Voor de toekomst en het voortbestaan van de kraamzorg is samenwerking met ketenpartners van groot belang. Kraamzorgorganisaties zijn actief betrokken in VSV’ s en werken steeds nauwer samen met verloskundigen in juridische samenwerkingsverbanden die een opmaat zijn naar integrale zorg en integrale zorgfinanciering.
Binnen het sectoroverleg Kraamzorg bewaakt het Kenniscentrum Kraamzorg samen met de andere betrokken partijen het overzicht over de diverse overlegstructuren waarbij de Kraamzorg betrokken moet zijn daar waar het gaat over de inhoud en afstemming van zorg. Gezamenlijk wordt bekeken wie waarvoor afgevaardigd wordt zodat werkzaamheden niet dubbel gedaan worden en er een terugkoppeling plaatsvindt van de informatie die uitgewisseld is. Ketenpartners weten het Kenniscentrum Kraamzorg nu ook op een natuurlijke manier te vinden daar waar het gaat om afvaardiging in werkgroepen voor multidisciplinair overleg, op dit gebied is veel vooruitgang geboekt.
Het belang van Ketensamenwerking is duidelijk uitgewerkt in het Visiedocument waardoor de onderwerpen bij de herregistratie zijn meegenomen in de keuze voor de verplichte modules bij- en nascholing. De individuele kraamverzorgende wordt zich zo geleidelijk steeds meer bewust van haar rol in de keten, door middel van de activiteiten die ze voor haar registratie in het Kwaliteitsregister moet ontplooien.

5. Onderzoek
Het Kenniscentrum Kraamzorg doet er alles aan om onderzoek te faciliteren en te stimuleren.
Op 1 december 2016 zijn binnen het programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMw maar liefst vijf driejarige onderzoeksprojecten naar kraamzorg van start gegaan. Nog nooit eerder vond zoveel onderzoek naar kraamzorg plaats.
De vijf onderzoeken gaan over de effectiviteit en invulling van kraamzorg, waarbij zorg op maat een belangrijk uitgangspunt is. De projecten leveren kennis over de kosteneffectiviteit en invulling van de kraamzorg en over de indicering van kraamzorg. De resultaten dragen bij aan het professionele handelen van de beroepsgroep kraamzorg in de (integrale) keten van zorg.

6. Innovatie
Innovaties zijn van essentieel belang in de kraamzorgsector: stilstand is achteruitgang.
Elkaar niet helpen en ideeën niet prijs geven omdat een ander daarmee aan de haal kan gaan is geen optie meer, maar juist: alles delen, leren van elkaar en elkaars sterke kanten gebruiken.

Meer informatie vind je in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025