Doel & Missie

De kraamzorg is onmisbaar in de Nederlandse Geboortezorg, dankzij de inzet van ruim 9.500 kraamverzorgenden en hun kraamzorgorganisaties. De ontwikkelingen in de Geboortezorg hebben ervoor gezorgd dat de kraamzorg transparant is over haar kwaliteit van zorg. De ketenpartners zien de kraamzorgsector ook als gelijkwaardige gesprekspartner bij beleid- en kwaliteitsontwikkelingen in de Geboortezorg. De ontwikkelingen rondom integrale zorg heeft voor een professionaliseringslag van de beroepsgroep gezorgd ook om als volwaardig gesprekspartner mee te denken en te praten in het netwerk van Geboortezorg.

Missie
Onze missie is dat het Kenniscentrum Kraamzorg, binnen de kraamzorgsector, de organisatie is die gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van Geboortezorg

Doel
Onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  • Samen met de beleidscommissie, werkgroepen, directie en bestuur vorm geven aan de zes beleidsterreinen van het Kenniscentrum Kraamzorg.
  • Profileren op alle zes de beleidsterreinen als dé inhoudelijke kennispartner in de sector Geboortezorg.
  • Ervoor zorgen dat het Kwaliteitsregister, de (Her)registraties en Accreditaties volgens duidelijke procedures en reglementen verlopen, maar daar waar mogelijk vereenvoudigen om de uitvoerbaarheid te borgen.
  • Extra aandacht leggen op de ontwikkeling door opleiders van (digitale) scholing die aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de kraamverzorgende.
  • Financieel gezonde positie behouden met voldoende inkomsten vanuit de kwaliteitsregistratie en accreditatie.

Zie Beleid:  Meerjarenbeleidsplan 2021-2025