Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende


Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende najaar 2016
De vele ontwikkelingen in de geboortezorg hebben invloed op de rol van de kraamverzorgende in het proces rondom bevallingen en de samenwerking met verloskundigen en andere betrokken zorgprofessionals. Er is daarom hard gewerkt aan een nieuw toekomstgericht Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de kraamverzorgende dat recht doet aan wat er nu en met het oog op de toekomst wordt gevraagd van kraamverzorgenden.
Het BCP Kraamverzorgende is opgesteld door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Het is tot stand gekomen in samenwerking met en vastgesteld door het bestuur A+O VVT, het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT. Ook Bo Geboortezorg, brancheorganisatie in de geboortezorg, is betrokken geweest bij het opstellen van het BCP en onderschrijft het vastgestelde resultaat.
Het BCP bevat veel gedetailleerdere informatie die specifiek is voor de kraamzorgbranche. Beroepscompetentieprofielen zijn in de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) aangewezen als basisdocumenten voor de kwalificatiedossiers waarop het mbo-onderwijs is gebaseerd. Met enige vertraging is in augustus 2016 het BCP aangeboden aan Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met het verzoek het Kwalificatiedossier hierop aan te passen. Het Kwalificatiedossier van de verzorgende IG staat inmiddels als één van de eerste op de onderhoudsagenda van het SBB. Dit betekent dat eind 2016/begin 2017 het Kwalificatiedossier en de brancheverbijzondering kraamzorg waar nodig herzien zal worden o.a. op basis van het nieuwe BCP kraamverzorgende.
Zowel de aanpassing van het Kwalificatiedossier als vervolgens de daadwerkelijke implementatie hiervan binnen de opleiding kost veel tijd en moet zorgvuldig plaatsvinden. Zowel het Kenniscentrum Kraamzorg als BO Geboortezorg is hierbij actief betrokken.