Vacature voor twee posities binnen het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg

Gepubliceerd 17 januari 2024

Het Kenniscentrum Kraamzorg
Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is in juni 2012 opgericht door de Brancheorganisaties en de Beroepsvereniging (NBvK), met steun van een projectsubsidie van het ministerie van VWS. Het KCKZ is de organisatie die namens de kraamzorgsector gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van de Geboortezorg. Zie voor doel en missie:  Doel & Missie – Kenniscentrum Kraamzorg (kckz.nl)

Het bestuur van KCKZ
Het bestuur van het KCKZ bestaat op dit moment uit zes bestuursleden, vier namens BO Geboortezorg en twee namens de NBvK. Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar benoemd. De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en het Huishoudelijk reglement.

Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie. Het bestuur vergadert circa 4-5 keer per jaar op het KCKZ kantoor in Hoofddorp. De vergaderingen worden binnen kantooruren gepland.

Het profiel voor het bestuur (als collectief) dient er toe te leiden dat het bestuur zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de doelstelling en de functie van het KCKZ aanwezig is;
 • er binding is met de geboortezorg in zijn algemeenheid en specifiek met de kraamzorg en dat daarmee een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is binnen het bestuur, waarbij o.m. gedacht wordt aan financiële-, bedrijfskundige- en scholings- c.q. opleidingsachtergrond en in zijn algemeenheid kennis op inhoudelijk gebied van de kraamzorg;
 • bestuursleden gelijkwaardig zijn ten opzichte van elkaar;
 • de leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur;
 • strategie en beleid (inhoudelijk en financieel), wat door de directeur wordt opgesteld, beoordeeld en vastgesteld kunnen worden;

Twee vacante posities binnen het bestuur van KCKZ
Bo Geboortezorg zoekt voor het KCKZ bestuur twee bestuursleden met inhoudelijke kennis van de kraamzorg. We zijn specifiek op zoek naar één bestuurslid met expertise op het gebied van financiën en een ander lid met expertise op het gebied van bij- en nascholingen in de kraamzorg.

Profiel individueel lid van het bestuur
Het profiel voor een individueel lid van het bestuur bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de kraamzorgsector en werkzaam bij een kraamzorgorganisatie die aangesloten is bij BO Geboortezorg;
 • diepgaande kennis van de kraamzorgbranche en de actuele ontwikkelingen daarin;
 • Inzicht in de actuele ontwikkelingen in de geboortezorgsector;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Bestuurlijke ervaring in een KSV/VSV is een pré;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het algemeen belang van de kraamzorgsector en de kraamverzorgenden voorop kunnen zetten en kunnen scheiden van het eigen (organisatie)belang.
 • Is bestuurslid namens BO geboortezorg, haalt input op bij BO bestuur / BO leden voor de besluitvorming en koppelt besluiten terug naar het BO bestuur / BO leden.
 • mag geen conflicterende rol hebben;
 • het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om strategische doelen te identificeren en te vertalen naar beleidsvorming;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te participeren in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • effectieve bijdrage aan bestuursvergaderingen en participatie in besluitvormingsprocessen.
 • vertegenwoordiging van Bo geboortezorg binnen het bestuur van het KCKZ;
 • een HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende beschikbaarheid.

Voor het bestuurslid Opleidingen zoeken we: 

 • bestuurder, directeur, HRM manager of opleidingsmanager van een kraamzorgorganisatie (lid van Bo geboortezorg);
 • Iemand met inzicht en ervaring met de verschillende kraamzorg bij- en nascholingen, opleidingen en aanbieders hiervan;
 • Die actief deelneemt aan de ontwikkeling van strategisch beleid voor het Kenniscentrum Kraamzorg met focus op bij- en nascholingen

Voor het bestuurslid Financiën zoeken we: 

 • bestuurder, directeur of financieel manager van een kraamzorgorganisatie (lid van Bo geboortezorg);
 • Iemand met ruime ervaring in financiële managementfuncties in de (kraam)zorgsector;
 • Iemand die gedegen begrip heeft van (meerjaren)begrotingen, financiële rapportages, budgettering en investeringsanalyse en kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën en governance;
 • iemand die actief deelneemt aan de ontwikkeling van strategisch beleid voor het Kenniscentrum Kraamzorg met focus op bedrijfsvoering en financiën en kan adviseren over financiële strategieën en investeringen.

Kunt u uzelf vinden in de vacature?
Er wordt gezocht naar personen die kunnen bijdragen aan de missie en visie van het Kenniscentrum Kraamzorg en een onafhankelijk denkvermogen hebben. Geïnteresseerde kandidaten worden vriendelijk verzocht hun curriculum vitae en een gedetailleerde motivatiebrief in te dienen vóór 30 januari 2024 via info@bogeboortezorg.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Robin Warmenhoven (r.warmenhoven@bogeboortezorg.nl).

 

Ook interessant!

Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping […] Lees meer

Congres Zorg rondom de Geboorte afgelast

In overleg met Congressen MetZorg is besloten om het congres ‘Zorg rondom de Geboorte‘ op 27 februari a.s. af te gelasten. Er hebben zich veel minder kraamverzorgenden aangemeld dan we […] Lees meer

Webinar Postnatale zorg na sectio caesarea terugkijken

Op 15 december jl. organiseerde het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) samen met de KNOV twee Webinars over postnatale zorg na een sectio caesarea: één voor toetsgroepbegeleiders en één voor alle geïnteresseerden. […] Lees meer

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg heeft voor het jaar 2024 de tarieven vastgesteld. Voor iedereen die  vanaf 1 januari  2024 een dossier voor (her)registratie indient of accreditatie aanvraagt gelden de volgende […] Lees meer

Opleidingsfonds Kraamzorg

Om het behoud van kraamverzorgenden te bevorderen en de instroom van nieuwe kraamverzorgenden te verhogen , hebben Bo Geboortezorg en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) een convenant gesloten. Dit convenant heeft onder […] Lees meer

Help jouw cliënt rookvrij het nieuwe jaar in!

Veel mensen die roken willen op 1 januari stoppen met roken. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 18 december weer aanwezig op radio, websites, social media en waarschijnlijk […] Lees meer

Afstemmen op gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders

Ongeveer een kwart van de mensen (25%) in Nederland vindt het lastig om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken. Deze mensen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Het Lectoraat Midwifery Science van […] Lees meer

Bericht van het Voedingscentrum: Kun je warm water uit de kraan of kookkraan gebruiken om de fles klaar te maken?

Flesvoeding kan het best klaargemaakt worden met koud kraanwater. Het water kan opgewarmd worden d.m.v. de magnetron, in een pannetje warm water of een flessenwarmer. Kraanwater hoeft in Nederland niet […] Lees meer

Persbericht ‘Samen beslissen’

Bij ‘Samen Beslissen’ zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling die het beste bij hem of haar past. Uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar Public heeft uitgevoerd, in […] Lees meer

Onderzoek: Ben jij een professional die werkt met jeugdigen in het voorveld?

Help jij mee met het onderzoek van ZonMw? Hoe signaleer je als professional in het voorveld een jeugdige die in een kwetsbare situatie opgroeit? En hoe handel je wanneer een […] Lees meer