Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg heeft het jaarverslag 2022 goedgekeurd. Je kunt het jaarverslag onderaan downloaden.

Jaarverslag 2021
We kijken in dit jaarverslag terug op een jaar dat helaas weer gedomineerd werd door de coronapandemie.
Een groot deel van de werkzaamheden werd hierdoor bepaald. In wisselende samenstelling werkend op kantoor en voor een groot deel vanuit huis heeft het team
KCKZ zich het afgelopen jaar ingezet om de sector van de benodigde informatie te voorzien in landelijke protocollen en handreikingen.
Ook verstuurden we in december de uitnodiging voor een Boostervaccinatie aan ZZP-werkende kraamverzorgenden.

Daarnaast liepen de reguliere werkzaamheden door, (her)registratie in het kwaliteitsregister en de accreditatie van scholingen evenals het vertegenwoordigen van
de sector op het gebied van de inhoud van de kraamzorg in werkgroepen en commissies.
Verder organiseerden we dialoogsessies met kraamverzorgenden en verzamelden waardevolle informatie voor nu en de toekomst door met hen in gesprek te gaan over relevante thema’s.
In dit jaarverslag lichten we bovenstaande toe aan de hand van de zes beleidsterreinen waarop het KCKZ nu al bijna 10 jaar actief is.

Jaarverslag 2020
Bij aanvang van het jaar 2020 was de verwachting dat de grootste groep kraamverzorgenden in het eerste half jaar zou gaan herregistreren in het kwaliteitsregister. Vanaf maart 2020 beheerste Covid-19 echter het dagelijks leven waardoor plannen, ook binnen het Kenniscentrum Kraamzorg, werden bijgesteld en een groot deel van de werkzaamheden anders werd ingevuld. In dit jaarverslag lichten we toe hoe we als team Kenniscentrum Kraamzorg er toch, ondanks de beperkingen die 2020 met zich meebracht, in geslaagd zijn zelf én met onze (keten) partners samen tot goede resultaten te komen.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag van het Kenniscentrum Kraamzorg over het jaar 2019 verschijnt in een vernieuwde en verfrissende lay-out. In deze verslagperiode wordt ingegaan op de Herregistratie van kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister die vanaf 1 april 2019 van start is gegaan en de activiteiten op het gebied van accreditatie en visitatie van bij- en nascholingen. Verder een overzicht van alle activiteiten per beleidsterrein en een (verkort) overzicht van de jaarcijfers.

Jaarverslag 2018
2018 stond in het teken van de nieuw op te stellen Herregistratie-eisen die vanaf 1 april 2019 ingaan. Er werd een Herregistratiecommissie in het leven geroepen die een half jaar lang keihard gewerkt heeft om het kader te schetsen voor de nieuwe Herregistratie-eisen. In het najaar van 2018 is alles in gang gezet om deze eisen te implementeren en de kraamzorgorganisaties en opleiders te informeren.
Om de Accreditatie nog meer op de kaart te zetten is er vanaf augustus 2018 een beleidsmedewerker aangenomen om zo nog meer tijd en aandacht aan de bij- en nascholing te kunnen besteden. Goede bij- en nascholing is immers de basis voor verdere professionalisering van de kraamverzorgenden.
Dit jaar stond ook in het teken van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Per 1 mei 2018 moet iedereen die gegevens beheert zich houden aan de AVG. Ook voor het Kenniscentrum Kraamzorg is het van groot belang om de AVG goed uit te voeren omdat het KCKZ verantwoordelijk is voor uw gegevens, en voor ruim 10.000 gegevens van anderen.

Jaarverslag 2017
Het zwaartepunt van de Herregistratie, die in april 2016 van start is gegaan, lag in de eerste zes maanden van dit verslagjaar. Ruim 4337 kraamverzorgenden hebben zich in deze eerste zes maanden van 2017 geherregistreerd. Eind 2017 hadden zich 6670 kraamverzorgenden geherregistreerd en hadden ongeveer 6000 kraamverzorgenden de modules van de e-learning gemaakt. Voor 4 modules lag het slagingspercentage tussen de 80 en 90%, bij 1 module was deze lager. Met deze eerste Herregistratieronde is er duidelijk een professionaliseringslag gemaakt.
Voor wat betreft de Accreditaties is dit jaar stevig ingezet op het visiteren van de verschillende bij- en nascholingen. Dit geeft het Kenniscentrum Kraamzorg een goed beeld van het niveau van de aangeboden scholingen en zo kan er d.m.v. de feedback aan de opleiders gestuurd worden op kwaliteit.
Vanaf dit verslagjaar geeft het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 richting in de te volgen strategie om op zes specifieke beleidsterreinen actief te opereren.

Jaarverslag 2016
In deze verslagperiode van het Kenniscentrum Kraamzorg is de eerste Herregistratie periode van start gegaan met daaraan gekoppeld een e-learning met 5 modules die alle kraamverzorgenden die zich herregistreren moeten doorlopen om zo aan te tonen dat het gewenste niveau, Verzorgenden IG niveau 3, aanwezig is.
Ook zijn de te accrediteren (bij)scholingen onder de loep genomen en zijn de eisen aangescherpt en worden er visitaties verricht door de Accreditatiecommissie om ook hier zorg te dragen voor het gewenste niveau van (bij)scholingen.
De slag om de professionalisering van de sector wordt hiermee stapsgewijs gemaakt.

Jaarverslag 2014-2015
Dit Jaarverslag van het Kenniscentrum Kraamzorg loopt van mei 2014 t/m december 2015. In deze verslagperiode heeft het Kenniscentrum Kraamzorg bewezen op eigen benen te kunnen staan. Het Kwaliteitsregister en de daaraan gekoppelde Accreditatiesystematiek, de pijlers onder het Kenniscentrum Kraamzorg, zijn beide succesvol waardoor het bestaansrecht van het Kenniscentrum Kraamzorg eens en te meer duidelijk is.