Herregistratie-eisen norm 2019

Voor kraamverzorgenden die zich (her)registreren in de periode 1 april 2019 tot 1 april 2023 geldt het volgende:

Kraamverzorgenden die direct in aanmerking komen voor registratie, kunnen na inschrijving direct aan de slag met de Herregistratie-eisen die vanaf 1 april 2019 gelden, zie hieronder.

Kraamverzorgenden die als Herintreedster worden aangemerkt krijgen vanaf het moment van indienen van het dossier voor registratie, maximaal 4 maanden de tijd om aan de eisen te voldoen die in het Kwaliteitsreglement Kraamverzorgenden v.a. 1 april 2019 worden gesteld.

Vervolgens hebben kraamverzorgenden vier jaar de tijd om geaccrediteerde scholingen te volgen in de volgende drie categorieën:

Categorie A:

verplichte scholing volgens reglement/certificering: minimaal 20 punten

Categorie B:

verplichte scholing op onderwerp: minimaal 10 punten

Categorie C: Verdieping:

 • Algemene onderwerpen naar keuze: minimaal 10 punten en/of
 • Partusassistentie: minimaal 10 punten en/of
 • Verpleegtechnische handelingen: minimaal 10 punten.

Categorie A en B is voor elke kraamverzorgende verplicht. Daarnaast moeten kraamverzorgenden scholingen in minimaal één verdieping volgen. Als kraamverzorgenden na vier jaar aan de scholingseisen van de categorie die bij die verdieping hoort voldoet dan komt er na vier jaar een vermelding van deze verdieping op het certificaat.

Welke onderwerpen moeten minimaal gevolgd worden in de verschillende categorieën:

Categorie A:

Verplichte scholing volgens reglement/certificering: minimaal 20 punten:

 1. (Borst)voeding verdieping
 2. Kinder-EHBO herhaling, in bezit blijven van geldig certificaat is verplicht gedurende gehele registratieperiode
 3. Reanimatie kind en volwassene, in bezit blijven van geldig certificaat is verplicht gedurende gehele registratieperiode
 4. Fysiologie en pathologie van de baring
 5. Fysiologie en pathologie in het kraambed:
  • De kraamvrouw
  • De pasgeborene
 6. Vroegsignalering, de herziene meldcode en Shaken Baby Syndroom
 7. Hyperbilirubinemie

Categorie B:

Verplichte scholing op onderwerp: minimaal 10 punten:

 1. Communicatie
 2. Kraamzorg in specifieke situaties
 3. Kaders om vorm te geven aan het primaire zorgproces

N.B. Scholingen die hieronder vallen zijn nader uitgewerkt in bijlage 2 van de Accreditatiesystematiek vanaf 1 april 2019

Categorie C: Verdieping:

Algemene onderwerpen naar keuze: minimaal 10 punten:

Dit zijn alle overige scholingen die buiten categorie A en B vallen. Belangrijk is dat een scholing aansluit bij het vigerende Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende. De Accreditatiecommissie laat dit zwaar meewegen in de beoordeling of een scholing in deze categorie geaccrediteerd wordt.

EN/OF

Partusassistentie: minimaal 10 punten:

 1. Begeleiden barende bij vervroegde inzet
 2. Acute verloskunde en partusassistentie
 3. Ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene

EN/OF

Verpleegtechnische handelingen en vaardigheden*: minimaal 10 punten:

 1. Subcutaan en intramusculair injecteren
 2. Dagelijkse zorg rondom verblijfskatheter observeren, controleren, verzorgen en verwijderen
 3. Bloeddruk meten
 4. Assisteren bij lachgas
 5. Medicijnen en toediening

*Bevoegd betekent nog niet bekwaam om deze handelingen te mogen uitvoeren.

De Accreditatiesystematiek v.a. 1 april 2019 van het Kenniscentrum Kraamzorg is zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat de kraamverzorgenden, door middel van het volgen van deze bij/nascholing, het kennisniveau Verzorgende IG niveau 3 behouden.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.

Zorguren

Minimaal 200 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende ongeacht welk contract je hebt.

Tarief

Het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2019 € 125,- voor vier jaar.