Registratie-eisen norm 2019

Voorwaarden voor inschrijving in het Kwaliteitsregister

In het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden onderscheiden we drie groepen die in aanmerking kunnen komen voor registratie, te weten:

 1. Degene die direct voor registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in aanmerking komt, is de kraamverzorgende die in het bezit is van een recent behaald diploma dat op het moment van aanmelding niet ouder is dan één jaar:
  • Een CREBO-erkend diploma Verzorgende niveau 3 met de uitstroomvariant of branche verbijzondering van Kraamzorg
  • Branche-erkend diploma kraamverzorgende  met een landelijke erkenning van Calibris Advies, Calibris Contract of het College Zorg Opleidingen (CZO).
 2. De volgende beroepsbeoefenaars komen niet direct voor registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in aanmerking:
  • Mensen zonder zorgopleiding of een zorgopleiding op niveau 2: Wanneer men geen zorgopleiding gevolgd heeft of een zorgopleiding op niveau 2, dan moet een branche-erkend diploma behaald worden via het CZO.
  • Anders gediplomeerden zoals verpleegkundigen en verloskundigen: Onder de anders gediplomeerden zijn er verschillende niveaus en differentiaties te onderscheiden. De gediplomeerde verpleegkundigen (VP, niveau 4 en 5)  en verloskundigen hebben de pathologie van de zwangere,  barende en kraamvrouw tijdens de opleiding gehad, maar hebben niet de ervaring en kennis van de (thuis)kraamzorg. Zij moeten de verdieping in de branche kraamzorg volgen door het behalen van een branche-erkend diploma via het CZO.
  • Herintredende kraamverzorgende
   • een herintreedster is in het bezit van een (erkend) diploma Kraamverzorgende (zie hieronder);
   • een herintreedster is 1 jaar of langer niet in het vak als kraamverzorgende werkzaam geweest;
   • een herintreedster is 1 jaar of langer uitgeschreven uit het Kwaliteitsregister Kraamverzorgende van het Kenniscentrum Kraamzorg.

De herintredende kraamverzorgende heeft vier maanden de tijd vanaf het verzoek tot inschrijving in het Kwaliteitsregister, om aan de onderstaande eisen te voldoen.

Voor deze kraamverzorgende gelden de volgende eisen:

 • In het bezit van één van de volgende erkende diploma’s:
  • Verzorgende Niveau 3 met de uitstroomvariant of branche verbijzondering van Kraamverzorging
  • Branche-erkend diploma kraamverzorgende  met een Landelijke erkenning van Calibris Advies, Calibris Contract of het CZO
  • Diploma Internaat Opleiding (kraamverzorgende oude stijl tot 1987)
  • MDGO-VZ diploma, uitstroom kraam (tot 1999)
 • In bezit van geldig (deelnemers)certificaat van de volgende scholingen:
  • Kinder-EHBO en reanimatie
  • Basisborstvoeding (maximaal 1 jaar oud)
 • Als de herintreedster partusassistentie gaat verlenen en/of deelneemt aan de partuspoule:
  • Partusassistentie in acute situaties, in bezit van (deelnemers)certificaat van maximaal 1 jaar oud
 • De door het Kenniscentrum Kraamzorg aangeboden Kennistoets moet binnen zes weken na registratie voltooid zijn.
 • Eventueel niet behaalde modules moeten door middel van het volgen van geaccrediteerde bij- of nascholing op dit betreffende onderwerp alsnog behaald worden binnen zes weken na het voltooien van de Kennistoets.

En de volgende eisen aan de praktijkperiode* (zie Checklist herintreder):

 • 150 uur stage conform BPV, minimaal 3 kraamverzorgingen (1 op 1);
 • De begeleiding vindt plaats door een werkbegeleider;
 • De nieuwe medewerker wordt beoordeeld door een praktijk/werkbegeleider op de volgende punten (zie uitwerking in Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende, 2016):
  • Vakkundigheid
  • Communicatie
   • Begeleiding zorgvrager
   • Het geven van voorlichting, advies en instructie
   • Rapportage
  • Professionaliteit
   • inzicht, kennis en kunde
   • toepassing zorgprotocollen
   • evalueert en legt vast
  • Cliëntgerichtheid:
   • Stelt de cliënt centraal
   • Neemt waar nodig de leiding
  • Samenwerking:
   • Stemt de zorg af met alle betrokkenen
   • Werkt samen met de ketenpartners
 • Op basis van de bevindingen bepaalt de praktijk/werkbegeleider (eventueel samen met de organisatie) of, hoe en wanneer de begeleiding wordt afgebouwd.

Indien aan de bovenstaande eisen die worden gesteld aan de herintredende kraamverzorgende niet wordt voldaan binnen het termijn van vier maanden dan wordt het dossier van betreffende herintreder afgesloten.

Uitzonderingssituaties

Indien er een aanmelding komt die niet binnen het reglement valt kan de casus voorgelegd worden ter beoordeling aan het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Andere eisen

 1. Je werkt volgens de Landelijke Protocollen van het Kenniscentrum Kraamzorg via de KCKZ app of website.
 2. Je conformeert je aan de Landelijke Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
 3. Je neemt zelf of via je werkgever deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
 4. Je stemt in met het vigerende Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden en de vigerende Accreditatiesystematiek die verbonden zijn aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
 5. Je stemt in met de Privacyverklaring van het Kenniscentrum Kraamzorg.