Instellingsaccreditatie

De Accreditatiecommissie van het Kenniscentrum Kraamzorg accrediteert scholingen via aanbodaccreditatie. Bij instellingsaccreditatie is het mogelijk zelf te accrediteren als je als aanbieder van scholing voldoet aan de voorwaarden en wat inhoud betreft aan de Beoordelingscriteria (zie Accreditatiesystematiek Norm2023, versie 2024, artikel 4.2).

Voorwaarden voor het aanvragen van instellingsaccreditatie
De aanbieder van scholing:

 • heeft minimaal vier scholingen met vier verschillende onderwerpen in de afgelopen twee jaar laten accrediteren door de Accreditatiecommissie van het Kenniscentrum Kraamzorg.
 • heeft minimaal één gevisiteerde scholing met positief beoordeeld resultaat in de afgelopen twee jaar.
 • heeft een aanzienlijk deel fysieke scholingen van de totale hoeveelheid scholing ontwikkeld. De hoeveelheid is ter beoordeling van de Accreditatiecommissie.
 • biedt voornamelijk scholingen aan die onder de verplichte onderdelen  A,B en C van de norm 2023 vallen.
 • die voor instellingsaccreditatie in aanmerking wil komen, dient een aanvraag in bij de Accreditatiecommissie.

Duur van de Instellingsaccreditatie
Je  kunt instellingsaccreditatie verkrijgen voor een periode van één tot vier jaar. Deze periode is afhankelijk van de duur van de op dat moment geldende periode van de Accreditatiesystematiek en de ervaring met het zelfstandig invoeren van de al aangeboden scholingen.
De zelf ingevoerde en geaccrediteerde scholingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd en gevisiteerd door de Accreditatiecommissie. Na de controle wordt de verleende instellingsaccreditatie voorgezet, verlengd of (na een mogelijkheid tot verbeteren) stopgezet.

Hoe vraagt je instellingsaccreditatie aan?
Doorloop de volgende stappen als je instellingsaccreditatie wilt aanvragen:

 1. Neem de Accreditatiesystematiek Norm2023, versie 2024 goed door.
 2. Vul het Aanvraagformulier instellingsaccreditatie in.
 3. Mail vervolgens de volgende documenten naar accreditatie@kenniscentrumkraamzorg.nl:
  • Het ingevulde aanvraagformulier voor instellingsaccreditatie
  • Uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud)
  • Overzicht van de te geven scholingen in het komende jaar (en/of registratieperiode)
  • Overzicht jaarplan scholingen
  • Een document waarin de volgende onderwerpen duidelijk beschreven staan:
   • Borging kwaliteit opleiders door de organisatie
   • Omgaan met evaluatie deelnemers
  • Voorbeeld certificaat dat aan de deelnemers wordt afgegeven na het voltooien van de scholing
  • Voorbeeld evaluatieformulier dat inhoudelijk minimaal voldoet aan het format geleverd door het KCKZ
  • Cv’s en geldige certificaten van alle opleiders en inhoudsdeskundigen
  • Overzicht en motivatie didactische methodes en groepsgrootte

Na het indienen van de aanvraag (inclusief de gevraagde bijlagen) ontvang je een bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen. Daarna ontvang je binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.
Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag je één tot vier jaar (zie bovenstaande ) lang gebruik maken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. Indien de aanvraag wordt afgewezen ontvang je een bericht met een korte motivatie waarom.

Vanaf het moment dat de factuur is betaald kun je aan de slag en zelf de scholingsactiviteiten als geaccrediteerd opvoeren in de scholingsagenda’s van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Wil je de instellingsaccreditatie verlengen?
Wij sturen je twee maanden voor einde periode instellingsaccreditatie een herinneringsbericht met een nieuw aanvraagformulier. Vul het in en stuur aanvullende documenten mee.